استفاده از پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris) به عنوان منبع پپتون در محیط کشت پایه باکتری های (Vibrio anguillarum, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 دانشکده صنایع غذایی

چکیده

در تحقیق حاضر پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris) در زمان 90 دقیقه، با استفاده از آنزیم های تجاری پرومود و بروملاین در pH 7 ( pH بهینه فعالیت آنزیم پرومود و بروملاین) و به نسبت 1 درصد آنزیم به پروتئین نمونه اولیه، در درجه حرارت 55 درجه سانتی گراد تولید شد. نتایج نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آنزیم پرومود به صورت معنی داری از لحاظ بازیافت نیتروژنی(15/86 درصد) و درجه هیدرولیزاسیون(89/21) بالاتر از پروتئین هیدرولیز شده توسط آنزیم بروملاین(به ترتیب 15/68، 35/13 درصد) بود (05/0>p) و همچنین طول زنجیره پپتیدی پروتئین هیدرولیز شده توسط آنزیم پرومود (58/4) به طور معنی داری کمتر از آنزیم بروملاین (53/7) بود(05/0>p). پپتون بدست آمده از هیدرولیز آنزیمی به جای پپتون استاندارد در محیط کشت تجاری استفاده شد و به عنوان محیط کشت برای رشد 3 سویه باکتری Bacillus subtilis، Bacillus licheniformis  و Vibrio anguillarum مورد بررسی قرار گرفتند، همه باکتری ها در محیط کشت تجاری استاندارد (شاهد) و در محیط کشت حاوی پپتون کیلکا رشد کردند و رشد آنها با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که محیط کشت حاوی پپتون کیلکا تاثیر بیشتری بر روی رشد باکتری ها نسبت به محیط  کشت تجاری (TSA) داشت (05/0>p). در حالی که پپتون تولیدی به وسیله آنزیم پرومود تاثیر بیشتری نسبت به آنزیم بروملاین داشت (05/0>p). با توجه به  نتایج می توان از پپتون ماهی کیلکا به عنوان  منبع نیتروژن در محیط کشت میکروارگانیزم ها مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها