بررسی اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده مانی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 دانشکده شیلات و منابع طبیعی

چکیده

باکتریهای پروبیوتیک یا زیست یار، به عنوان مکمل های غذایی زنده ای هستند که از طریق بهبود تغییرات میکروبی روده میزبان، تاثیرات سودمندی را در جانور میزبان ایجاد می کنند؛ از طرفی کنجاله کانولا به عنوان ماده پروتئینی با ترکیبات اسیدآمینه ای شبیه به اسیدهای آمینه پروتئین آرد ماهی می باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات مصرف همزمان کنجاله کانولا و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوسبر رشد و زنده مانی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. این آزمایش در 4گروه به تعداد265 عدد لاروماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه 5±mg100 در هر بخش ازسینی (تیمار) انجام شد؛ تیمار(1) شامل گروه دریافت کننده g/kg  10/0 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوسو25 درصدکنجاله کانولا ، تیمار (2)گروه دریافت کننده g/kg  50/0 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و50درصد کنجاله کانولا ، تیمار(3) دریافت کنند g/kg  5/1 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و 100درصد کنجاله کانولا و تیمار(4) گروه شاهد که فقط غذای خشک فاقد پروبیوتیک و کنجاله کانولا رابه مدت 65روز دریافت نمودند. نتایج به دست آمده با نرم افزارSPSSدرسطح خطای(05/0P≤  ) ارزیابی شد. در مقادیر مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوسوکنجاله کانولا، تیمار شماره 2 رشد بیشتری را نسبت به گروه شاهد و دیگرگروه های مورد آزمایش نشان داد((05/0P≤  ) همچنین زنده مانی لاروماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک وکنجاله کانولا درمقایسه با گروه شاهد بیشتربود (05/0P≤  ).

کلیدواژه‌ها