بررسی شاخص های رشد در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان mykiss) (Oncorhynchus تغذیه شده با پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر(Saccharomyces cerevisia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

تغذیه پر هزینه ترین بخش اجرایی در پرورش آبزیان محسوب می شود. یافتن ترکیبات غذایی جایگزین و ارزان قیمت به توسعه آبزی پروری به میزان زیاد کمک می کند. در این تحقیق ،  پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر((Saccharomyces cerevisiaدر سطوح مختلف برای بررسی شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان استفاده شد. برای انجام تحقیق 120 عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 12/0±61/3 گرم به مدت 8 هفته به صورت تصادفی در 12 وان فایبرگلاس با حجم آبگیری 100 لیتر توزیع و پرورش داده شدند. این آزمایش تغذیه ای برای تعیین اثر و سطح مطلوب پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سه تیمار 1% پری بیوتیک ، 5/1% پری بیوتیک ، 2% پری بیوتیک و شاهد ، با 3 تکرار در یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص گردید که شاخص های رشد نظیر درصد افزایش وزن بدن  (BWI)، ضریب تبدیل غذایی(FCR)  ، شاخص رشد ویژه (SGR) و میانگین رشد روزانه (ADG) ضمن تاثیر و افزایش در سایر تیمارها در مقایسه با گروه شاهد ، تیمار 2% پری بیوتیک ، افزایش قابل توجهی یافته  و اختلاف معنی دار آماری را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان می دهند(05/0P<). در بررسی سایر فاکتورهای رشد بچه ماهیان نظیر وزن و طول نهایی اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها مشاهده نشد(05/0<P). همچنین اختلاف در ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تیمارهای آزمایشی مختلف معنی دار نبود (05/0<P). بر اساس نتایج مذکور می توان اظهار نمود که استفاده از پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia باعث رشد بهتر بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان می گردد.

کلیدواژه‌ها