تعیین میزان غذا و هماوری مایسید( Indomysis nybini )موجود در استخرهای پرورش میگوی بندرکلاهی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

این تحقیق درسال 1391، به منظور تعیین میزان غذای مصرفی روزانه و هماوری مایسید گونه( Indomysis nybini)، از استخرهای نگهداری مولدین میگوی سفید هندی بندرکلاهی استان هرمزگان انجام گرفت. نمونه برداری در طی فصل پائیز انجام شد. آزمایش تعیین غذا با 4 تیمار   5= 1T، 10=2T ، 15 =3T و 20=4T عدد ناپلی آرتمیا به ازاء هر مایسید انجام شد. برای تعیین هماوری کیسه لاروی هر مایسید ماده شکافته و جوانهای موجود در کیسه زیر لوپ مورد شمارش قرارگرفتند. آزمایش تعیین میزان غذای مصرفی مایسیدها نشان داد که روزانه به طور متوسط   2/2 ± 75/9- 5 عدد ناپلی آرتمیا مصرف نمودند. نتایج تعیین هماوری نشان داد که میانگین تعداد لاروها 98/2 ± 21/6 عدد به ازاء هر ماده بود. مایسید گونه( Indomysis nybini)که به عنوان اولین گونه شناسایی شده دراستان هرمزگان  می باشد که دارای طول کل 2/8 – 5/5 میلیمتر بوده، هماوری آن بین 23- 2 عدد جوان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه مایسید ماده در این گونه نقشی در تعداد جوانهای موجود در کیسه شکمی نداشت.

کلیدواژه‌ها