اثر سن بر برخی از فاکتورهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ) Cyprinus carpio Linnaeus 1758(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

به منظور تعیین اثر سن بر روی برخی از پارامترهای  سلولی و  بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی ، در فصل تکثیر و پرورش90- 89 در مرکز تکثیروپرورش تعاونی 12(رشت) از تعداد 40 عدد ماهی کپور معمولی در 4 گروه سنی زیر یکسال، 1، 2 و 3 ساله (هر رده سنی 10 عدد ) خون گیری به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد بیشترین تعداد گلبول قرمز،گلبول سفید،هموگلوبین، متوسط هموگلوبین داخل گلبولی، غلظت هموگلوبین داخل گلبولی ،گلوکز و تری گلیسرید در ماهیان 2 ساله مشاهده شد ، بیشترین مقدار کلسترول و هماتوکریت در ماهیان 1 ساله و بیشترین مقدار پروتئین و کلسیم در ماهیان 3 دیده شد و کمترین مقدار کلیه فاکتورهای ذکر شده در ماهیان زیر یک سال مشاهده گردید. همچنین بیشترین و کمترین میزان متوسط گلبولی به ترتیب در ماهیان یکساله و زیریکسال مشاهده شد درحالیکه بیشترین و کمترین مقدار فسفر در ماهیان زیر یکسال و 3 ساله دیده شد وکلیه پارامترهای ذکر شده بین سنین مختلف دارای اختلاف معنی دار آماری بودند(05/0>p).بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات دیگر در ارتباط با رابطه عوامل سلولی و یونی  با سن ، جنس ، گونه و... از نتایج این تحقیق می توان در مدیریت پرورش این گونه تجاری بهره برد.

کلیدواژه‌ها