بررسی کیفیت آب استخرهای پرورش مولدین کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات شیلات ایران

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

این تحقیق در سال 90-1389 با هدف مطالعه کیفیت آب استخرهای پرورش کپور ماهی روهو (Labeo rohita) در استان خوزستان انجام شد. نمونه های آب از سه عدد استخر 1700 متر مربعی نگهداری ماهیان تهیه شدند. جهت آنالیز پارامترهای دما، pH، نیترات، نیتریت و اکسیژن محلول از روش های استاندارد استفاده شد. داده ها به کمک آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (Kolmogorov – Smirnov Test) و آنالیز واریانس یک طرفه (one way( ANOVA بررسی شدند. میانگین میزان دما در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 07/1±47/25، 42/1±88/29، 69/0±23/20 و 47/0±63/14 درجه سانتیگراد بود (01/0P<). میانگین میزان pHدر استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 027/0±51/8، 025/0±54/8، 028/0±45/8 و 017/0±11/8 بود (01/0P<). میانگین میزان نیترات در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 4/0±69/4، 5/0±11/7، 1/0±03/6 و 9/0±12/6 میلی گرم در لیتر بود (01/0P<). میانگین میزان نیتریت در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 007/0±312/0، 005/0±083/0، 008/0±473/0 و 007/0±154/0 میلی گرم در لیتر بود (01/0P<). میانگین میزان اکسیژن محلول در استخرهای پرورشی ماهی روهو در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 77/0±21/9، 51/0±36/8، 9/0±41/10 و 72/0±14/13 میلی گرم در لیتر بود (01/0P<).

کلیدواژه‌ها