تاثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

         قزل آلای رنگین کمان جزو ماهیان پرورشی است که اساس یک صنعت در حال توسعه را تشکیل می دهد. به دلیل اهمیت امروزه این ماهی در صنعت آبزی پروری ، این تحقیق در 120 عدد بچه ماهی  قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی3 گرم به مدت 8 هفته در 12 تانک فایبرگلاس با تراکم 10 عدد بچه ماهی برای بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین D3 در فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی ، در3 تیمار غذایی و 1گروه شاهد با 3 تکرار،در غلظت های 3000 و 4000 و 5000 واحد بین المللی ویتامین D3 صورت پذیرفت. تحقیق حاضر نشان داد که افزایش مقادیر ویتامین D3 به جیره غذایی بچه ماهیان ، باعث افزایش سطوح ویتامین D پلاسمای خون و افزایش سطوح گلبول های سفید خون و ایمنوگلبولین کل گردید که بیانگر افزایش سیستم ایمنی بدن می باشد و در دیگر فاکتورهای خونی مانند هموگلوبین ، هماتوکریت ، نوتروفیل ، لنفوسیت ، مونوسیت ، ائوزونوفیل ، حجم متوسط گلبولی خونMCV ، غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز MCH، غلظت متوسط هموگلوبین های گلبول قرمز خون MCHC اختلاف معنادار آماری نداشته است(p>0.05).

کلیدواژه‌ها