بررسی میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت نرم توتیای Echinometra mathaei سواحل صخره‌ای جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اندازه گیری میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت نرم توتیا غالب سواحل صخره‌ای جزیره قشم در زمستان 1389 انجام گردید. توتیای غالب جزیره قشمEchinometra mathaei گزارش گردید. اهداف مورد نظر مقایسه میزان غلظت این فلزات در بافت نرم توتیا و مقایسه آن با میزان غلظت فلزات سرب و کادمیوم در جلبک مورد تغذیه توتیا بوده است. سنجش میزان فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت سرب و کادمیوم در بافت نرم به ترتیب 5/4±4/21 و 7/1±6/8 میلی‌گرم بر گرم در نمونه وزن خشک بود. نتایج حاصله نشان دهنده آن بود که در ایستگاه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری بین میزان آلاینده‌های مورد نظر در بافت نرم نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها