شناسایی و بررسی تنوع گونه های خیار های دریایی در اطراف جزیره هندورابی (خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

این مطالعه به منظور شناسایی گونه های خیار دریایی در سال 1390 در دو فصل گرم (تیرماه) و سرد (بهمن ماه) با انجام عملیات غواصی SCUBA در اطراف جزیره هندورابی صورت گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شناسایی از طریق استخراج اسپیکول ها و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد، که در مجموع  دو  خانواده Holothuriidae و Stichopodidae  ، دو جنس Holothuria  و  Stichopus و 4 گونه Holothuria hilla ،Holothuria leucospilota ،Holothuria impatiens و Stichopus hermanni شناسایی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین تراکم مربوط به گونه  H. Leucospilota بود. شاخص تنوع شانون 75/0 و شاخص تنوع زیستی نیز 54/0 محاسبه گردید. تمام گونه های مورد بررسی در این مطالعه دارای تراکم کمی بوده و لذا این موضوع باعث کاهش شاخص تنوع شده است. تنها گونه خیار دریایی H. leucospilota تراکم و فراوانی بالاتری را در منطقه مورد بررسی داشته است و لذا به نظر می رسد این گونه به عنوان گونه غالب در این جزیره باشد و به دنبال آن گونه S. herrmani دارای تراکم بالاتری بوده است.

کلیدواژه‌ها