بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس ( Eucalyptus globulus labill ) بر پوست و آبشش بچه ماهیان کپور معمولی ( Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

ضرورت پیشگیری از بروز بیماری و همچنین درمان مناسب، صحیح، کم هزینه و با عوارض جانبی پایین دارای اهمیت بسیار بالایی است. در این بین استفاده از روش های درمانی با گیاهان دارویی که دارای اثرات آنتی باکتریایی و قارچی مناسب باشند می تواند به عنوان روشی قابل اطمینان استفاده گردد. بدین منظور این تحقیق در بهار سال 91 در مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با هدف بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره اکالیپتوس بر روی پوست و آبشش بچه ماهیان کپور معمولی صورت پذیرفت. در این آزمایش ها از روش حمام کوتاه مدت برای کنترل آلودگی های باکتریایی و قارچی پوست و آبشش بچه ماهیان کپور معمولی به وسیله عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس استفاده شد و با گروه شاهد (بدون دارو) مقایسه گردید. اثرات این عصاره با غلظت های 150،100،50 میلی گرم در لیتر با سه تکرار به مدت 30 دقیقه در سه روز متوالی و طی سه هفته انجام گرفت. بین تیمارهای گروه آزمایشی اکالیپتوس میانگین شمارش کل باکتریایی و قارچی پوست و آبشش کمتر از گروه شاهد بوده و اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (5 0/0>p). اما مقادیر 150،100 میلی گرم در لیتر اکالیپتوس عملکرد بهتری در مهار عوامل باکتریایی و قارچی در بچه ماهیان کپور معمولی داشت.

کلیدواژه‌ها