بررسی ترکیب اسیدهای چرب در گونه ساردین رنگین کمان (Dussumieria acuta) و موتوی معمولی( (Encrasicholina punctifer قبل از فصل مانسون در دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

مطالعه حاضر بر اساس استخراج کل چربی موجود در بافت ماهیچه ای دو گونه ساردین رنگین کمان Dussumieria acuta  و  موتوی معمولی Encrasicholina punctifer نمونه برداری شده قبل از فصل مانسون توسط روش صید پرساین دوقایقی در سواحل بندر جاسک انجام گرفت. ترکیب اسید های چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو گونه از نظر ترکیبات اسیدهای چرب پالمیتیک اسید(C16:0)  و سپس اولئیک اسید  (C18:1n9c) از اسید های چرب اشباع و اسید چرب های غیر اشباع تک زنجیره غنی می باشند. مهمترین اسید های چرب چند زنجیره غیر اشباع در دو گونه مورد بررسی شامل دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) (C22:6n3) و ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) (C20:5n3) اندازه گیری گردید. در مجموع اختلاف معنی داری بین مقادیر مجموع اسید های چرب (∑SFA، ∑MUFA و ∑PUFA) وجود داشت(05/0P<). این در حالیست که مقادیر ω-6 در دو گونه اختلاف معنی داری با هم داشته بطوریکه مقادیر ω-6 در گونه موتوی معمولی Encrasicholina punctifer به میزان 32/ 4 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد(05/0.(P< بر اساس نتایج بدست آمده هر دو گونه دارای مقادیر بالای اسید های چرب بخصوص امگاـ3 بودند. مقادیر و ترکیب اسید های چرب موجود در این دو گونه می تواند به عنوان منابع مناسبی جهت استفاده در صنایع غذایی و تولید دارو های غنی شده امگا مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها