اثرات سطوح مختلف ویتامین C روی فاکتورهای رشد بچه تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 مؤسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

چکیده

وجود ویتامین ها برای ماهیان ضروری است. نیاز های مربوط به ویتامین­ها در جیره تحت تاثیر اندازه، سن، میزان رشد، شرایط فیزیولوژیک، ترکیب غذایی جیره و... بستگی دارد.  در این بررسی سطوح مختلف ویتامینC از نوع ال- آسکوربیل-2- پلی فسفات شامل: فاقد ویتامین C (تیمار1)  و تیمارهای2 تا 6 به ترتیب حاوی 100، 200، 400، 800  و 1600 میلیگرم ویتامین Cدر هرکیلوگرم غذا در سه تکرار و به مدت 8 هفته جهت پرورش تاس ماهی سیبری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که وزن نهایی، فاکتور رشد روزانه و میزان ضریب رشد ویژه در تیمار800 میلی گرم در کیلو گرم ویتامین C نسبت به سایر تیمارها بیشتر بوده و اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(P<0.05). اگرچه در فاکتورهای ضریب چاقی، وزن بدن، بازده پروتئین، بیوماس و طول نهایی اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). اما بیشترین مقدار آنها در سطح 800 میلی گرم در کیلو­گرم ویتامینC و کمترین مقدار آن در تیمار 100 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامینC با هم مشترک بودند. کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینC و بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 100 میلی­گرم در کیلو­گرم ویتامینC مشاهده گردید. که فاقد اختلاف معنی دار آماری بودند(P>0.05). با توجه به نتایج کسب شده و اندازه گیری شاخص های مختلف از نظر رشد و FCR می توان مناسب ترین سطح پیشنهادی ویتامینC را در محدوده وزنی و دمایی مورد آزمایش 800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینC در نظر گرفت که خصوصاً می تواند در هفته های ابتدایی رشد موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها