بررسی‌فاکتورهای‌خونی‌وایمنی‌دربچه‌ماهیان‌اسکار(Astronotus ocellatus‌)‌تغذیه-شده‌باناپلی‌آرتمیای‌غنی‌سازی‌شده باپربیوتیک‌مانان‌الیگوساکاریدوپربیوتیک‌دیواره‌ی-سلولی‌مخمرنانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ، لاهیجان

چکیده

این ­تحقیق­ درخردادماه ­سال1392درمرکز تحقیقات­، علوم­ شیلاتی ­و فنون ­دریائی­دکترکیوان­ در بندر­ چمخاله­­ با هدف ­تعیین تاثیر سطوح ­­متفاوت­ پری ­بیوتیک مانان ­الیگوساکارید و پری ­بیوتیک ­دیواره­ سلولی­­ مخمر نانوایی ­برفاکتورهای­ خونی­ و ایمنی بچه­ماهیان اسکار(Astronouts­ o­cellatus­) به ­مدت ­8 هفته ­انجام­ پذیرفت. پس­از یک ­هفته ­سازگاری ­با شرایط­ پرورشی 100عدد بچه­ ماهی اسکار با میانگین وزنی 35/0گرم ­بصورت­ تصادفی­­ به­4 آکواریوم ­با تراکم25 عدد ­در هرآکواریوم ­به ­مدت 8 هفته ­با توجه ­به ­دمای­آب­به میزان10در صد زیتوده ­تغذیه ­شدند. ­در این ­آزمایش ­باغنی ­سازی ­ناپلی­آرتمیا با ­پری ­بیوتیک­ مانان الیگوساکارید در سه ­تیمار 250،500،750میلی گرم­ در لیتر و یک­گروه­ شاهد(هریک ­باسه­تکرار) به ­مدت ­سه­ هفته،­ معادل بیست ­ویک ­روز­بچه ­ماهیان اسکارمورد تغذیه ­قرارگرفتند ­واز ابتدای ­هفته­ چهارم ­تا انتهای­ هفته­ هشتم­ نیز با افزودن­ پری­بیوتیک دیواره ­سلولی­مخمردرسه ­تیمار 1،2،3درصد ویک­گروه­ شاهد به­ میزان­صفر(هریک ­با سه ­تکرار) با­ غذای­آغازین ­بچه­ ماهی اسکارکه از شرکت ­بیومار تهیه ­شده ­بود، مورد تغذیه­ قرارگرفتند. در پایان­ دوره­گلبول­های سفید و قرمزخون، هماتوکریت، هموگلوبین، نوتروفیل،مونوسیت ­­بین ­تیمار­ها و شاهد ­اختلاف­معنی­دار­آماری مشاهد شد ودر تیمارها افزایش­ معنی­داری ­نسبت­ به­ شاهدداشته­است، اما لنفوسیت­ در شاهد بیشترازکلیه­ تیمارها بوده­است (P≤0.05 )­. ­غلظت­ متوسط­ هموگلوبین ­در­گلبول­قرمز­خون(­MCH)­،­­­ میزان ­حجم­ متوسط­گلبولی­ خون ماهیان(MCV )، غلظت متوسط ­هموگلوبین­گلبو­های ­قرمز ­خون،­(­MCHC­) و ائوزینوفیل ­­­­مورد ­بررسی ­بین­ تیمار ها و شاهد اختلاف­معنی دار­آماری­ مشاهده نشد­(P>0.05). ­دربررسی­فاکتورهای­ایمنی،­ لیزوزیم ­خون، IgM­ در تمامی گروه­های ­تیماری بیشترازگروه ­شاهد بوده­است­ و ­به ­لحاظ آماری ­اختلاف ­معنی­دار مشاهده گردید (P<0.05). ­میزان ­ایمنوگلوبولین­کل ­­­بین تیمار­ها ­اختلاف­ معنی ­دار­آماری ­مشاهده ­شد­ودر­تیمار%­1­و% 3­بیشتر­از ­­شاهد­ و ­تیمار%­2­­بوده است.

کلیدواژه‌ها