اثرات گرسنگی و استراتژی های تغذیه ای بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه تاس ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی

چکیده

 در این تحقیق اثر گرسنگی واستراتژیهایتغذیهای بر شاخص های رشد و کیفیت لاشه دربچهتاس ماهی روسی  (Acipenser gueldenstaedtii) با میانگین وزنی (± خطای استاندارد) 33/0 ± 77 گرم به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مخازن 1000 لیتری با تراکم ذخیره سازی 20 عدد ماهی انجام شد. به این منظور، تعداد 180عدد تاسماهی روسی در 3 تیمار و با 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل گرسنگی، غذادهی محدود و تغذیه کامل در نظر گرفته شد. هر 2 هفته یک بار به منظور بررسی شاخص های رشد زیست سنجی انجام شد. نتایج نشان داد اعمال گرسنگی کاهش معنی داری در شاخص های رشد شامل وزن کسب شده، افزایش وزن بدن، فاکتور وضعیتو نرخ رشد ویژه ایجاد می کند (05/0 P <).بین تیمارهای مختلف از نظر شاخص کبـدی (HSI)و شاخص احشایی (VSI)اختلاف معنـی داری مشاهده شد (05/0 P <).  به نحوی که کمترین و بیشترین میزان HSI و VSI به ترتیب در تیمارهای گرسنه و تغذیه کامل بوده است. نتایج آنالیز تقریبی لاشه حاکی از وجود اختلاف معنی دار در مقدار رطوبت و چربی بین تیمارهای مختلف بود (05/0 P <)، اما در مقادیر پروتئین و خاکستر اختلاف معنی دار مشاهده نگردید (05/0 > P). با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، دوره های گرسنگی و تغذیه محدود اثرات نامطلوبی بر روی پارامترهای رشد، ترکیبات شیمیایی عضله، شاخص های کبدی و احشایی داشت بطوریکه می توان بیان نمود تاسماهی روسی نتوانسته با دوره های گرسنگی طولانی مدت سازش پیدا کند و با افزایش طول دوره گرسنگی اثرات منفی آن بیشتر می شود اما اثرات منفی تغذیه محدود نسبت به گرسنگی کمتر بوده و در مورد ضریب تبدیل باعث بهبود این فاکتور شده است. تلفاتی در اثر رژیم های مختلف غذایی در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها