تنوع، تراکم و فراوانی جمعیت سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعه تنوع، تراکم و فراوانی جوامع سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس از خرداد تا آبان ماه سال 1390بود. طبق نتایج بدست آمده در طول دوره تحقیق تعداد 7 جنس مختلف شناسایی گردید، بطوری که 4 جنس آنها متعلق به گروه کوپه پودها و 3 جنس آن متعلق به گروه کلادوسراها بود. از جنبه تجزیه و تحلیل آماری هیچ اختلاف معنی داری بین میانگین لگاریتم تراکم نهایی جمعیت سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای مختلف مشاهده نگردید (P>0.05) ولی در بین ماه های مختلف اختلاف معنی دار مشاهده گردید (P<0.05). بطوری که در ماه های خرداد و تیر دارای بالاترین تراکم بود ولی این تراکم در ماه های شهریور و آبان در کمترین کمیت خود بود. طبق نتایج بدست آمده جنس های Eucyclops sp.، Cyclops sp.، Daphnia sp.، .Diaphanosoma sp، Nauplius، .Chydorus sp وThermocyclops sp. به ترتیب با 53، 5/16، 12، 11، 5/5، 5/1 و 5/0 درصد بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. ضریب همبستگی فاکتورهای آب و جوامع سخت پوستان زئوپلانکتونی حاکی از وجود همبستگی معنی دارای نیترات، فسفات و فسفر فسفات معادل 891/0-، 939/0 و 968/0 با این جوامع زئوپلانکتونی بود. بر اساس نتایج بدست آمده جمعیت سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی تحت تاثیر مدیریت استخر، شرایط آب و هوایی، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و ماهیان پرورشی می باشد.

کلیدواژه‌ها