بررسی انگلهای پوست و آبشش ماهی سفیدک(Schizothoraxzarudnyi)در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی

3 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

بررسی حاضر در منطقه سیستان  از فروردین تا شهریور89 انجام گرفت . برای این منظور 60عدد ماهی  پرورشی شیزوتراکس  زارودنی از استخر مرکز تحقیقاتی زهک و40 عدد ماهی وحشی  از 4 ایستگاه   صید شامل  چاه نیمه  چهار  ،پشت سد زهک ،هامون پوزک وهامون صابری تهیه شد. ماهی ها پس ازصید به صورت زنده به آزمایشگاه مرکزتحقیقاتی زهک منتقل شدند وپس ازبررسی آزمایشگاهی به کمک کلید شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی ایستگاهها واستخر، مثل دما واکسیژن وpH وسختی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج 5 گونه وجنس ازانگلها شامل دو سخت پوست، آرگولوس (Argulus sp. ) , لرنه آ (Learnaea sp.)وسه تک یاخته، ایکتیوفیتریوس مولتی فیلی ایس( Ichthyophthirius multifilius ), تریکودینا ( Trichodina sp.) , کایلودونلا  ( Chilodonella sp.)شناسایی شد. بالاترین درصد فراوانی در استخر (90درصد)و دریاچه (5/47درصد)مربوط به لرنه آ و بیشترین میانگین شدت آلودگی  در استخر(459)عدد و دریاچه (6)عدد مربوط به انگلIchthyophthirius multifilius بود . انگل های Argulus sp. و  Chilodonella sp.برای اولین بار از ماهی شیزوتراکس  زارودنی گزارش شد

کلیدواژه‌ها