اثرات نیترات روی Zn(NO3)2 بر بافت کبد ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فلز روی به عنوان یک ریز مغذی به منظور افزایش تولید فیتوپلانکتون ها و در نتیجه افزایش رشد ماهی به آب استخرها اضافه می شود. از آنجائیکه ماهی فیتوفاگ پرورشی از این فیتوپلانکنونها تغذیه می کند از این رو هدف ازاین تحقیق بررسی آسیب شناسی بافت کبد در ماهیانی که در معرض نیترات روی Zn(NO3)2 در سیستم پرورشی قرار گرفته اند، بود. بدین منظور ماهیان در 12 عدد آکواریوم 200 لیتری و درگروههای15تایی بامیانگین وزنی10±50 گرم در 3 تیمار (شاهد، 5 و 10 میلی گرم در لیتر) در شرایط آزمایشگاهی تقسیم بندی شدند. جهت بررسی بافت کبد از ماهیان در زمان های12 الی96 ساعت نمونه برداری و پس از تثبیت نمونه ها درمحلول بوئن، بااستفاده ازروش های مرسوم بافت شناسی مقاطع بافتی به ضخامت 7 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج مطالعات میکروسکوپی عوارضی از قبیل آتروفی سلولی، نکروز سلولی، دژنرسانس چربی، پرخونی و رکود صفرا وی در تیمارهای مورد آزمون و در زمان های نمونه برداری در مقایسه با شاهد نشان داد. با افزایش غلظت نیترات روی و با افزایش زمان مجاورت ماهی در معرض سم تا 96 ساعت، شدت آسیب های بافتی در کبد هم بیشتر شد،  بطوریکه  عوارض فوق در غلظت 10 و در زمانهای 72 و 96 ساعت نسبت به سایر زمانها و تیمارها شدیدتر بود.

کلیدواژه‌ها