اندازه گیری غلظت فلزات سنگین نیکل، سرب و مس در صدف دو کفه ای Crassostrea gigasدر بندر شهید رجایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده

فلزات سنگین جزوآلاینده های پایدارند وآلودگی محیط زیست دریائی یکی از مخاطرات جدی این گروه از آلاینده ها محسوب می شود. در این تحقیق میزان غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و مس در بافت نرم صدف(Crassostrea gigas) در بندر شهید رجایی با هدف بررسی میزان آلودگی منطقه به خصوص در صدف(Crassostrea gigas)اندازه گیری گردید. بدین منظور در تابستان سال 1392 نمونه گیری در 5 ایستگاه در بندر شهید رجایی و از هر ایستگاه 20 صدف از روی پایه های سیمانی و فلزی و در مجموع 60 صدف جمع آوری شد. پس از جدا نمودن بافت نرم، نمونه های هر ایستگاه بر اساس روش های استاندارد خشک، توزین و هضم شیمیایی شد و غلظت فلزات به کمک دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. میانگین غلظت فلزات مس، نیکل و سرب به ترتیب 556، 97/2، 04/2 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد. مقایسه نتایج بدست آمده  با مطالعات مشابه و استانداردهای جهانی نشان می دهد فعالیت های گوناگون در این بندرگاه احتمال آلودگی را افزایش می دهد و بالا بودن غلظت این سه فلز در مقایسه با نتایج دیگر و استانداردها می تواند به همین دلیل باشد.

کلیدواژه‌ها