بررسی لیمنولوژی برخی منابع آبی حاجی آباد در شمال غرب هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

این بررسی طی مدت یکسال از دیماه سال 1389 لغایت آذرماه 1390 در منابع آبی شمال غرب استان هرمزگان واقع در روستاهای معدنوئیه، تزرج، برغنی و برآفتاب شهرستان حاجی آباد صورت پذیرفت. در یک مسافت حدودأ بطول 15 کیلومتر، 4 ایستگاه مطالعاتی تعیین و بصورت ماهیانه از موجودات کفزی و آب ایستگاه ها نمونه برداری و جهت بررسی و تجزیه و تحلیل برخی پارامترهای فیزیکو شیمیایی شامل دما ، اکسیژن محلول، pH، هدایت الکتریکی به آزمایشگاه های مربوطه منتقل شد. نمونه برداری از کفزیان با ششتشوی سنگ های برداشت شده از کف چشمه ها و عبور از الک با قطر شبکه های 63 میکرونی در قسمتهای مختلف بصورت دستی انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که برای اکثر پارامترها در ایستگاه های مطالعاتی تفاوت معنی داری وجود دارد وهمچنین مابین دمای آب، اکسیژن محلول ، شوری و میزان سولفات با نحوه پراکنش و توزیع ماکروبنتوز ها در اکثر موارد همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از ترسیم دیاگرام ویلکوکس نشان داد که آب تمامی ایستگاه ها در منطقه مورد مطالعه از نظر کشاورزی با شوری کم، قلیایت بالا و قابل شرب است. در بررسی فون کفزیان مناطق مورد مطالعه 17 گروه از موجودات بنتیک شناسایی شدند و بطور متوسط اعضای دو راسته Gastropoda و Dipteraدر اکثر ایستگاه های مطالعاتی با بیش از 40 تا 50درصد وجود داشتند. با توجه به میزان میانگین سالیانه شاخص شانون تمامی ایستگاههای مطالعاتی در طبقه خوب قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها