بررسی ارتباط بین آلودگی انگلی و فاکتورهای خونی سوف سفید دریای خزر(Sander lucioperca)صید شده از سواحل بندر انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان

2 دانشگاه آزاداسلامی واحدلاهیجان

3 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی ایران

4 پژوهشکده آبزی پروری آب ‏های داخلی کشور

چکیده

به منظوربررسی اثر آلودگی های انگلی برفاکتورهای خونی سوف سفید دریای خزردر طی فصل صید به مدت 6 ماه از پاییز تا زمستان1387، 32 عدد ماهی سوف از سواحل جنوبی دریای خزر در سواحل بندر انزلی صید و به صورت زنده به پژوهشکده آبزی پروری آب‏های داخلی کشور منتقل شد. پس از بررسی های زیست سنجی و تعیین سن ماهیان، از آنها خون گیری به عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از سیاهرگ ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال هایی حاوی هپارین (ماده ضد انعقاد خون) ریخته و به آرامی تکان داده شد. پارامترهای خون شناسی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. سپس ماهیان صید شده از نظر آلودگی های انگلی خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفتند. انگل های موجود جداسازی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبرشناسایی شدند. طبق نتایج حاصله پنج گونه انگل به نام های Diplastomum spathaceum،Dactylogyrus sp.، Trichodina sp.، Achtheres percarumوEustrongylides excisus از اندام های مختلف جداسازی شدند. بررسی ها نشان داد که درصد لنفوسیت و نوتروفیل در ماهیان آلوده به انگلهای Diplastomum spathaceum و Eustrongylides excisus بیشتر از ماهیان غیرآلوده بوده به طوریکه بر اساس آزمون آماری من- ویتنی اختلاف ها معنی دار بودند (05/0p<).

کلیدواژه‌ها