اثرات شوری بر شاخص‌های رشد وبقای بچه ماهیان کپور علفخوار Ctenopharyngodonidella) )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر شوری بر شاخص­های رشد و بقایبچه­ماهیان  کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) می­باشد. این تحقیق در یک دوره 28 روزه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. 140 بچهماهی کپور علفخوار (میانگین وزن 32/0±59/1 گرم و میانگین طول 38/0±72/4 سانتی­متر) در زمان تغذیه آغازین در 4 تیمار و 3 تکرار (شوری­های 0، 2، 4 و  ppt 6)  مورد بررسی قرار گرفتند. دمای پرورش 1 ±27 درجه سانتی­گراد بود. درصد بقا در تیمارهای 0 و 4 ppt بیشترین و در تیمار 6 ppt کمترین میزان بود. درصد افزایش وزن بچه ماهیان در تیمار 0 ppt (آب شیرین) با تفاوت چشمگیری نسبت به بقیه تیمارها بیشتر بود (05/0 P<). نرخ رشد ویژه در تیمار 0 ppt بیشترین میزان و در تیمار 2 ppt کمترین مقدار را دارا بود. فاکتور وضعیت بچه ماهیان نیز فقط در تیمار 4 ppt به صورت معنی­داری از سایر تیمارها بیشتر بود؛ درحالی که بقیه تیمارها تفاوت محسوسی با هم نداشتند.جمع بندینهایی نشان می­دهد کهبچه ماهیان کپور علفخوار در آبهایی که شوری آنها تا 4 گرم در لیتر می­باشد، به خوبی پرورش می­یابند.

کلیدواژه‌ها