بررسی تاثیر شوری های مختلف بر پارامترهای رشد و میزان کلروفیل a ریز جلبک هایSkeletonema sp. و Tetraselmis sp. در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

به منظور بررسی تراکم سلولی و تعیین محتوی کلروفیلa دو ریز جلبکSkeletonema sp.  و Tetraselmis sp. با استفاده از محیط کشت 2F/ تحت شوری‌های مختلف 15،20،25،30،35قسمت در هزار در 15 جعبه 5/1 لیتری پلاستیکی با تراکم 104×18 سلول در میلی لیتر تحت شرایط دمای 2 20 درجه سانتی گراد و شدت روشنایی 5000 لوکس و دوره روشنایی 24 ساعته کشت داده شدند.کشت تتراسلمیس به مدت 14 روز و اسکلتونما به مدت 7روز به طول انجامید. نتایج حاصله نشان داد که، ریز جلبک‌های تتراسلمیس و اسکلتونما مقاومت مناسبی در برابر نوسانات شوری داشته و بخوبی می‌توانند در شوری­های مختلف رشد نمایند. بیشترین تراکم سلولی ریز جلبک تتراسلمیس در شوری 35 قسمت در هزار و ریز جلبک اسکلتونما نیز در شوری 25 قسمت در هزار بدست آمده است. زمان رسیدن به اوج تراکم رشد این دو ریز جلبک در محیط کشت 2F/ دارای اختلاف معنی­داری بود (p<0.05). نتایج نشان داد که میزان کلروفیل a در ریز جلبک تتراسلمیس در شوری­های مختلف دارای اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها بود (p<0.05). بیشترین میزان کلروفیل a مربوط به تیمار با شوری 20 قسمت در هزار با مقدار 33/3 میکروگرم برگرم و کمترین آن نیز در تیمار شوری 35 قسمت در هزار و به میزان 21/1 میکرو گرم بر گرم بدست آمد. در ریز جلبک اسکلتونما بیشترین میزان کلروفیل a در شوری های20 و 25 قسمت در هزار بدست آمد و بین مقادیر کلروفیل a در شوری های مختلف اختلاف معنی­دار آماری مشاهده گردید (p<0.05).

کلیدواژه‌ها