مطالعه ریخت شناسی ماهی سفید رودخانه ای L ., 1758)) Squalis cephalus سد شهدای سنقر استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل شیلات استان کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

ماهی (Squalis cephalus) یکی از گونه های مهم با ارزش اقتصادی و ورزشی  دراستان کرمانشاه می باشد.در این مطالعه 18 صفت ریختی و 9 صفت شمارشی ماهی (Squalis cephalus) در دریاچه سد شهدای سنقر استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت .درمجموع 31 عدد ماهی در تیر و شهریورماه سال 91 با استفاده از تور گوشگیر ( Gill net) با چشمه های 4و 5 سانتی متری و با طول 50 و 100 متر صید گردید. دامنه سنی مشاهده شده در این جمعیت+ 5-+2 سال بود. میانگین طول کل 34/27±24/207 میلی متر، طول چنگالی  35/28± 18/196 میلی متر ، طول استاندارد 83/23± 21/ 179میلی متر  ، طول سر  11/6± 49/45 میلی متر و طول پوزه  78/2± 99/19 میلی متر اندازه گیری شد.میانگین عرض بدن و قطر چشم به ترتیب 68/6± 99/31 و 83/0± 65/8 میلی متر بود. میانگین تعداد فلس روی خط جانبی، بالای خط جانبی و  پایین خط جانبی به ترتیب 20/3± 47/40، 50/0± 84/5 و 32/0 ±11/3 عدد شمارش گردید. میانگین تعداد شعاع نرم و سخت باله پشتی به ترتیب 51/0  ±53/7 و 23/0± 05/2 و میانگین تعداد شعاع نرم و سخت باله مخرجی به ترتیب 51/0 ± 58/5 و 32/0 ± 11/2 عدد شمارش گردید. باتوجه به نتایج، میانگین ضریب تغییرات صفات ریختی(28/16) بیشتر از صفات شمارشی(31/9) بود که نشان دهنده بالا بودن تنوع صفات ریختی نسبت به صفات شمارشی است.  با توجه به حضور ماهی سفید رودخانه ای در اغلب رودخانه ها و منابع آبی استان کرمانشاه و نقش ویژگی های ریختی و شمارشی در تفکیک یا همپوشانی جمعیت های مختلف ، مطالعات بیشتری در راستای اثبات صحت جدائی یا عدم جدائی این گونه در منابع آبی استان  ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها