تأثیر فاکتور سن بر شاخص های تولید مثلی مولدین پرورشی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1972 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) مهمترین گونه از ماهیان سردآبی پرورشی در ایران می باشد. در روند تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان، عوامل متفاوتی دخیل می باشند که از مهمترین آنها  کیفیت و کمیت مولدین ماده و تخمک های استحصالی و همچنین کیفیت و کمیت مولدین نر و اسپرم آنها می باشد. به همین منظور، اثر سنین مختلف بر روی شاخص های تولید مثلی مولدین تا مرحله جذب کیسه زرده و آغاز تغذیه فعال، ضروری به نظر رسید. برای این منظور ۳ گروه سنی از مولدین نر و ماده (۳ ، ۴ و ۵ ساله) به طورتصادفی انتخاب و پس از بیهوشی و تعیین سن، بطور جداگانه، طول کل، وزن قبل از تخمگیری و اسپرم گیری، وزن پس از آن، قطر تخمک، وزن کل تخمک استحصال شده و تعیین کیفیت اسپرم در مولدین بررسی شد. سپس مولدین بصورت ضربدری با هم تلاقی داده شدند. نتایج بررسی 9 تیمار تهیه شده نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح و درصد تفریخ اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (p £ 0.05) و تخم های حاصل از آمیزش مولدین نر 4 ساله با مولدین ماده 5 ساله دارای بیشترین میانگین درصد لقاح  (%98)، درصد تفریخ (%96)، درصد زنده مانی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده (%5/94) و تعداد لاروهای دارای تغذیه فعال (3070 عدد) بودند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و تحقیقات گذشته تصدیق کرد که سن مولدین بر مراحل تفریخ مؤثر بوده و بر اساس این مطالعه استفاده از مولدین ماده 5 ساله و مولدین نر 4 ساله، این مراحل را بهبود می بخشد.   

کلیدواژه‌ها