نقش تغذیه ای پریان میگو (Phallocryptus spinosa ) بر هماوری و درصد تخم گشایی ماهی Capoeta tetrazona)) Tiger barb

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 پرورش ماهیان زینتی آذرماهی ، آذرشهر

چکیده

بارب ها از ماهیان آب شیرین بومی آسیای جنوب شرقی هستند . داشتن فلس های بزرگ ، رنگ درخشان ، رفتار یادگیری و زندگی دسته جمعی و سهولت نگه داری و زاد و ولد به آنها در تجارت ماهیان آکوارمی محبوبیت بخشیده است .  پریان میگوها سخت پوستانی متعلق به راسته بی پوششان  هستند که با تولید زیتوده و قابلیت تولید مثلی زیاد ، رشد سریع ، بالا بودن ارزش غذایی و سازگاری در آب شیرین به عنوان غذای زنده در آبزیان پرورشی مانند ماهیان خاویاری ، قزل آلا  و ماهیان زینتی مورد استفاده قرار می گیرند.در این تحقیق که در مرکز تکثیر وپرورش ماهیان زینتی آذرماهی در استان آذربایجان شرقی انجام شد ، ماهیان مولد تایگر بارب  پس از سازگاری،  در دو تیمار  شامل تیمار یک تغذیه  با غذای دستی ( دل گاو و اسفناج ) و تیمار دو تغذیه با پریان میگو (Phallocryptus spinosa  )  هر یک با چهار تکرار به مدت دو ماه مورد آزمون قرار گرفتند.  شرایط تکثیر و پرورش و فاکتور های فیزیکی و شیمیایی آب در شرایط کنترل شده تامین و یکسان بین دو گروه تیماری  تنظیم گردید . بر اساس نتایج بدست آمده در تیمار دو میانگین تعداد تخم های حاصله (3/8 ±  2/288  عدد) و میانگین درصد تخم گشایی آنها  ( 9/ 0 ±  1/72  درصد)  به صورت معنی داری بیشتر از تعداد تخم های بدست آمده (0/7 ±  0/199 عدد ) و میانگین درصد تخم گشایی آنها ( 5/ 0 ±  5/64 درصد )  در تیمار یک بود(05/ 0p<). همچنین مدت زمان لازم تا تخمریزی از  12/0 ±  11 روز در تیمار یک به 7/0 ±  8 روز در تیمار دو کاهش یافت. رنگ مولدین تایگر بارب  تغذیه شده با پریان میگو  در پایان دوره آزمون بهبود  قابل توجهی را نشان داد.  نتایج کلی  نشان دهنده  افزایش معنی دار تعداد تخم مولدین و درصد تخم گشایی تخم های حاصله درماهیان مولد تایگر بارب تغذیه شده با غذای حاوی پریان میگویPhallocryptus spinosa )  ) بود.

کلیدواژه‌ها