بررسی اثر محیط کشت گیلارد در شوری های مختلف بر تراکم ونرخ رشد ریز جلبکChlorella vulgaris) ) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

  به منظور بررسی تأثیر محیط کشت گیلارد در شوری های مختلف بر روند رشد ریز جلبک  Chlorella vulgaris ،  از یک طرح  کاملا تصادفی با 4 تیمار شوری  ( شامل شوری ، 15، 20، 25 و ppt 30 ) و هر تیمار با سه تکرار  استفاده شد . این آزمایشات  بمدت 12 روز بطول انجامید. بر اساس نتایج بدست آمده ، در روز دهم پرورش ، بیشترین تراکم  ریز جلبک  Chlorella vulgaris در شوری  ppt20 با میانگین  cell/ml 106  ×41/.±  cell/ml 106×30/125 و کمترین تراکم جلبک در شوری ppt30  با میانگین  cell/ml 106×54/1±  cell/ml 106×62/101 مشاهده شد که  اختلاف آنها معنی دار بود(05/0 P< ). همچنین بیشترین نرخ رشد ویژه درفاصله زمانی روز اول تا دوم، با میانگین 08/0 ± 92 /1 در شوری ppt20 و کمترین نرخ رشد ویژه در روز هشتم در شوری ppt15 با میانگین 02/0± 08/0  مشاهده شد . بر اساس  نتایج آزمایشات،  محیط کشت گیلارد در شوری ppt20 ، شرایط مناسبتری برای تولید بالاتر و مناسب تر کلرلا در شرایط آزمایشگاه فراهم می کند .

کلیدواژه‌ها