تعیین طول بلوغ ، هم آوری ، نسبت جنسی و فصل تخم ریزی ماهی گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus Bloch, 1793 ) در خلیج فارس (استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بندرعباس

چکیده

در این مطالعه تولید مثل گونه گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus ) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری  از شهریور 1390 تا مردادماه 1391 بطور ماهانه انجام گرفت. در طی 12 ماه بررسی ، جمعاً 340 عدد ماهی گیش چشم درشت مورد مطالعه قرار گرفت. رابطه طول و وزن برای گیش چشم درشت 8352/2 L 032/0 = W برآورد گردید. طول بلوغ (Lm50) برای ماهی گیش چشم درشت 19 سانتیمتر بدست آمد. مطالعات نشان داد که با توجه به رابطه طول و وزن ماهی مذکور از رشد ایزومتریک برخوردار است. نسبت جنسی ماده به نر برای گیش چشم درشت 05/1 به 1 بود. بیشترین میزان هم‌آوری مطلق و نسبی برای ماهی گیش چشم درشت به ترتیب 102841 و 02/581 تخمک در شهریور بدست آمد. زمان تخم‌ریزی (فصل تخمریزی) برای گیش چشم درشت اسفند تا تیر تعیین گردید. بهتر است برای صید این گونه در فصل تخمریزی ممانعت هایی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها