شاخص‌های تنوع، غنا، غالبیت و یکنواختی جامعه فیتوپلانکتونی استخر‌های پرورش ماهیان گرم‌آبی منطقه دیگچه، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص­های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع فیتوپلانکتونی آب استخرهای پرورش ماهیان منطقه دیگچه در شرق استان گلستان می­باشد. این تحقیق در طول یک دوره پرورش ماهی از خرداد تا آبان ماه 1390 صورت گرفت. طبق نتایج بدست آمده شاخص های اکولوژیک مختلف در بین 3 استخر پرورش ماهیان گرم آبی و فصل های مختلف، هیچ اختلاف معنی داری را نداشتند (P>0.05). دامنه شاخص­های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی در این مطالعه به­صورت 17/1-06/1، 83/0-79/0، 42/0-36/0 و 66/0-63/0 بود. همچنین بیشترین کمیت شاخص­های تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی مربوط به استخرهای شماره 3، 2، 1 و 2  بود. کمترین کمیت نیز مربوط در استخرهای 1، 1، 2 و 1 مشاهده گردید. شاخص تنوع در فصل های پاییز و بهار دارای بالاترین و کمترین مقادیر بود. شاخص غنا بیشترین مقدار خود را در فصل تابستان و کمترین کمیت را در فصل بهار شاهد بود. شاخص غالبیت نیز بیشترین دامنه خود را در فصل بهار وکمترین مقدار را در تابستان و پاییز بطور مشترک داشت. مقدار بیشترین و کمترین مقدار برای شاخص یکنواختی مربوط به فصول بهار و تابستان بود. همچنین بر اساس آنالیز ضریب همبستگی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و شاخص های مختلف اکولوژیک بین شاخص تنوع و غالبیت و فاکتور فسفر فسفات به مقدار 868/0- و 864/0 همبستگی بالا و معنی داری وجود داشت ولی این رابطه بین سایر فاکتورها مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بدست آمده شاخص های اکولوژیک جوامع فیتوپلانکتونی تحت تاثیرفاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، خاک و مدیریت اکوسیستم استخرهای پرورش ماهی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها