تاثیر استفاده از دو فنوکسی اتانول و پودر گل میخک به عنوان آرام کننده بر مولدین هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

اعتقاد بر این است که تاثیر مواد بیهوشی مشابه بر گونه های متعدد ماهیان متفاوت می باشد. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف دو ماده بیهوشی دو فنوکسی اتانول و پودر گل میخک بر مولدین هامور معمولی (Epinephelus coioides) مورد بررسی قرار گرفته است. اختلاف معنی داری(P<0.05)  بین مراحل بیهوشی و احیاء در غلظت های مختلف دو ماده بیهوشی مشاهده گردید. زمان های بیهوشی بطور معنی داری با افزایش غلظت ماده بیهوشی برای تمام مواد بیهوشی محاسبه گردید. زمان احیاء نیز با افزایش غلظت مواد بیهوشی افزایش نشان داد(P<0.05).  کمترین غلظت موثر ماده بیهوشی (LEC) در مواد بیهوشی مورد استفاده به میزان 100 میلی گرم بر لیتر برای پودر گل میخک (با زمان 09/0±25/3 دقیقه بیهوشی و 07/0±49/3 دقیقه احیاء)  و  200 میکرو لیتر در لیتر برای دوفنوکسی اتانول (با زمان 18/0±40/5 دقیقه بیهوشی و 26/0±45/9 دقیقه احیاء) اندازه گیری گردید. با توجه به نتایج بدست آمده پودر گل میخک در غلظت های پایین تر نیز بر میزان بیهوشی و احیاء مجدد در ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides  موثر تر می باشد.

کلیدواژه‌ها