پویایی جمعیت ماهی ساردین سند(Sardinella sindensis) در آب های ساحلی بندرجاسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

ساردین سند  Sardinella sindensis یکی ازگونه های مهم تجاری ماهیان سطح زی ریز در آبهای ساحلی بندر جاسک می باشد. پارامترهای پویایی  جمعیت این ماهی از شهریور1387 تا خرداد ماه 1388مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه برداریها بصورت ماهانه و از صید تجارتی شناورهای پرس ساین دوقایقی انجام گردید. پارامترهای رشد L وK  برای این گونه به ترتیب 20 سانتی متر و4/1(در سال) تخمین زده شدند. حداقل و حداکثر طول کل ساردین سند به ترتیب 5/9 و9/19سانتی متر و میانگین آن 7/15 سانتی متر ثبت شدند. to این ماهی برابر با 17/0- و بیشینه سن آن 5/2سال محاسبه شد.معادله رشد وان برتالانفی برای این گونه به صورت ((17/0-)- t)4/1-)exp-1)20= L(t)بدست آمد. این ماهی دو بار بازگشت شیلاتی در طول  سال دارد و بیشینه بازگشت شیلاتی در ماه شهریور و به مقدار7/17 درصد بود. رابطه طول کل- وزن کل برای این ماهی به صورت 8328/2L0131/0=W بدست آمد. مقدار  مرگ و میر کل (Z)با ضریب اطمینان 95  درصد به طور متوسط 15/3 (در سال) محاسبه گردید. مرگ و میر طبیعی (M) و مرگ ومیر صیادی(F) به ترتیب 45/2 (در سال) و70/0 (در سال) تعیین گردید.ضریب بهربرداری(E) برابر 22/0 بدست آمد، مقدار این ضریب بهره برداری برای تلاش صیادی حاضر پایین می باشد. بیانگر آن است که ذخیره موجود پتانسیل بهره برداری بیشتر را نیز دارد. بر اساس آمار صید موجود به نظر می رسد، صیادان منطقه جاسک تمایل چندانی به صید ماهیان سطح زی ریز نداشته، درحالی که صید غیر هدف توسط این صیادان ارجحیت بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها