اثرات ضداکسیداسیونی و ضدباکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha sp.) ( بر افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیلات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه زیست شناسی

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی پوشش های آلژینات سدیم غنی شده با عصاره جلبک آنترومورفا( Entromorpha sp. )به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی برعمر ماندگاری فیله کپور معمولی صید شده از دریای خزر (سال 1391) در یخچال (C°1±4) انجام شد. فیله ماهی کپور شامل تیمارهای آلژینات سدیم (3 درصد)، تیمار آلژینات سدیم ترکیب شده با 5/1 درصد عصاره جلبک آنترومورفا  و تیمار شاهد (بدون هیچ افزودنی) بودند. تیمار ها در فواصل زمانی معین (4 روز یک بار ) به مدت 16 روز تحت آزمایش‌های میکروبی (تعداد باکتری کل و باکتری سرمادوست)، آزمایش‌های شیمیایی شامل پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار و pH قرار گرفتند. بر اساس نتایج، شاخص های اکسیداسیون، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار، در تیمار آلژینات سدیم حاوی 5/1 درصد عصاره جلبک آنترومورفا دارای تغییر کمتری نسبت به بقیه تیمارها بود (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره جلبک آنترومورفا در کاهش نرخ فساد شیمیایی و میکروبی فیله ماهی کپور معمولی در طی نگهداری در یخچال موثر است.

کلیدواژه‌ها