تأثیر نوع رسوبات بستر بر میزان بقاء مایسید(Indomysis nybini fennero)دراستخرهای پرورش میگوی سفید هندی کلاهی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، گروه شیلات

2 گروه شیلات، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق به منظور تأثیر نوع رسوبات بر میزان بقاء مایسید گونه(Indomysis nybini fennero)موجود در استخرهای پرورش میگوی کلاهی استان هرمزگان درسال 1393 انجام شد. محل نمونه برداری استخرهای پرورش میگوی سفید هندی، واقع در منطقه تیاب بندر کلاهی استان هرمزگان بود. آزمایش تأثیر نوع رسوبات بر میزان بقاء مایسید با چهار تیمار بدون رسوب، رسوب استخر پرورشی، خاکبرگ و رسوب دریا انجام گرفت. تیمارها دارای 3 تکرار بودند. در هر تکرار 20 مایسید دریک لیتر آب رهاسازی شد. این آزمایش به مدت یک هفته انجام گرفت. برای اندازه گیری ماده آلی مقداری از رسوبات استخر، خاکبرگ و رسوبات دریا پس از نمونه برداری به آزمایشگاه  مکانیک خاک ارسال شد. نتایج نشان دادند که رسوب استخر دارای 31/9 درصد، خاکبرگ دارای 55/1درصد و رسوب دریا دارای 78/0 درصد مواد آلی بودند. آزمایش تأثیر رسوبات بر بقاء مایسید هم بقای بالای 90 درصد را در تمام تیمارها نشان داد اما بین میانگین بقاء تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد. کمترین میانگین بقاء(4/7±04/91) در تیمار بدون رسوب و بیشترین میانگین بقا (8/1±58/99) در تیمار رسوب استخر دیده شد. مایسید گونه Indomysis nybini fennero))در شرایط بی غذایی می تواند از رسوبات بستر، مواد آلی و ترکیبات محلول در آب دریا استفاده کند.

کلیدواژه‌ها