رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب با میزان تولید در استخرهای پرورشی ماهیان گرم‌آبی شهرگنبدکاووس، شرق استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گروه‌ شیلات

2 دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 کارشناسی ارشد رشته شیلات، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورش ماهیان گرم­آبی بر شاخص تولید نهایی استخرها در شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس صورت گرفت. در این مطالعه 10 استخر پرورش ماهیان گرم­آبی با تراکم­های مختلف انتخاب شده، تولیدات نهایی و خصوصیات کیفی آب در طول دوره پرورش مورد اندازه­گیری قرار گرفتند. استخرهای دارای تولید یکسان بر اساس آنالیزهای آماری صورت گرفته در سه گروه استخرهای با تولید کم (5/727-5/627 گرم)، متوسط (5/917-5/852 گرم) و زیاد (5/1125-1050 گرم) طبقه­بندی گردید. همچنین بررسی آماری میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرها در سه گروه مختلف و در طول دوره پرورش انجام شد. طبق نتایج بدست آمده بین فاکتورهای مختلف فیزیکوشیمیایی آب و شاخص تولید، فاکتورهای اکسیژن محلول، پنتواکسیدفسفر، آمونیوم، نیتریت، سختی­کربنات­کلسیم، قلیائیت، شفافیت و درجه­اسیدیته دارای اختلاف معنی­دار با شاخص تولید بودند (P<0.01). همچنین فاکتورهای شوری، آمونیاک و نیترات در بین استخرهای با تولید متفاوت اختلاف معنی­دار نداشتند (P>0.05). بطوری که استخرهای با تولید بالا، دارای بالاترین میزان اکسیژن و پنتوکسید فسفر بودند و فاکتورهای نیتریت، درجه اسیدیته، آمونیوم و شفافیت در استخرهای با تولید بالا دارای مقادیر کمتری بودند. رابطه همبستگی شاخص تولید با فاکتورهای آب حاکی از وجود همبستگی معنی­دار با فاکتورهای اکسیژن­محلول، آمونیاک و شفافیت بود. شاخص تراکم نیز با فاکتورهای اکسیژن­محلول، آمونیوم و نیتریت همبستگی معنی­دار داشتند. در مجموع میزان تولیدات نهایی استخرهای پرورش ماهیان گرم­آبی تحقیق حاضر تحت تأثیر بعضی از فاکتورهای کیفی آب و مدیریت مزرعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها