تنوع و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های Xanthoid ( سخت پوستان: فوق خانواده Xanthoidea)در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات محیط زیست دریای خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

مطالعه صورت گرفته در ارتباط با شاخص های تنوع، غالبیت، غنای گونه‌ای و تعیین ارتباط برخی از پارامترهای محیطی آب دریا با فراوانی خرچنگ‌های زانتیده سواحل جزیره هرمزانجام گردید. نمونه برداری با استفاده از پرتاب تصادفی کوادرات (9 کوادرات1 × 1با سه بار تکرار) و در چهار فصل (از تابستان 1391 تا بهار 1392 ) از سه ایستگاه انتخاب شده، صورت گرفت. پارامترهای محیطی شوری، درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH و شیب بستر )با استفاده از فاصله یاب لیزری stable مدل 500 LD) اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن ارتباط آنها با فراوانی خرچنگ‌ (در سطح معنی داری 05/0)تحلیل گردید. جهت محاسبه شاخص‌های تنوع زیستی (غنای گونه‌ای مارگالف، غالبیت گونه ای سیمپسون و تنوع گونه ای شانون – واینر) از نرم افزار PAST استفاده گردید. نتایج آنالیز خوشه‌ای بیانگر تشابه در فراوانی و پراکنش گونه‌ها در دو ایستگاه غرب و محیط زیست و بین دو فصل بهار و پاییز می‌باشد. پارامتر‌های محیطی (دما، شوری، اکسیژن محلول، شیب بستر و (pH به جز تأثیر شوری بر شاخص سیمپسون، با دیگر شاخص‌های اکولوژیک اندازه‌گیری شده همبستگی معنی‌داری نداشتند(p>0.05). شاخص غنای گونه‌ای مارگالف به تفکیک فصول و ایستگاه‌های نمونه‌برداری بیانگر بیشترین غنای گونه‌ای در ایستگاه محیط زیست و فصل زمستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها