تأثیر جیره غذایی حاوی روغن سیر (garlic oil) بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم خون ماهی کپور پرورشی (‍Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آزادشهر

چکیده

در این مطالعه اثر تجویز خوراکی روغن سیر بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم ماهی کپور پرورشی (‍Cyprinus carpio) پس از 45 روز تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. روغن سیر در سطح 250 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به جیره پایه حاوی 39% پروتئین خام و 18% چربی خام افزوده شد. در انتهای دوره آزمایش خونگیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم انجام گرفت. نتایج نشان داد افزودن روغن سیر به غذای ماهی کپور پرورشی باعث ‏بهبود مشخصه های خونی گردید اگرچه تفاوت معنی داری بین ماهیان تغذیه شده با روغن سیر و گروه شاهد مشاهده نگردید (05/0<P). میزان پروتئین تام و آلبومین بدون هیچ گونه تفاوت معنی داری در تیمار حاوی روغن سیر از بیشترین میزان برخوردار بود (05/0<P). همچنین کمترین میزان گلوکز و کلسترول هم بدون هیچ گونه تفاوت معنی داری در  تیمار حاوی روغن سیر مشاهده گردید (05/0<P). اما تری گلیسرید کاهش معنی داری را در تیمار حاوی روغن سیر نسبت به تیمار شاهد از خود نشان داد (05/0>P). افزایش معنی داری در میزان فعالیت لیزوزیم، ایمنوگلبولین (IgM) و کمپلمان سرم (ACH50) خون در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی روغن سیر مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتیجه گیری می شود که افزودن روغن سیر در سطح 250 میلی گرم در هر کیلوگرم جیره می تواند ‏باعث بهبود پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم در ماهی کپور پرورشی شود.‏

کلیدواژه‌ها