مطالعه تاثیر رنگدانه آستازانتین روی رشد و بقاء پست لارو میگوی موزی Fenneropenaeus merguiensis))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس

چکیده

هدف از این مطالعه تاثیر رنگدانه آستازانتین بر رشد (افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و وزن پایانی)، بقاء در پست لارو میگوی موزی ( Fenneropenaeus merguiensis )می باشد. این مطالعه در کارگاه تکثیر میگو سنتدرف جاسک در تابستان 1391 انجام گردید. در این آزمایش پست لاروهای 9 روزه با متوسط وزن اولیه8/0±5/4 میلی گرم بوسیله رژیم غذایی که حاوی سطوح مختلفی (0، 50، 100 و 200 )میلی گرم در هر کیلوگرم از رژیم غذایی از رنگدانه آستازانتین بود به مدت 30 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 50، 100 و 200 میلی گرم رنگدانه آستازانتین، رشدشان نسبت به گروه شاهد هیچ تفاوت معنی داری نداشت (05/0 > p). ولی بقاء در میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 50، 100 و 200 میلی گرم رنگدانه آستازانتین، به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0 < p). از این رو با توجه به خواص تغذیه ای رنگدانه کاروتنوئیدی آستازانتین و تاثیر مثبت آن بر بقاء توصیه میگردد رژیم غذایی پست لارو میگوی موزی حداقل حاوی 100 میلی گرم رنگدانه آستازانتین در هر کیلوگرم از رژیم غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها