بررسی عملکرد صدف ونوس رنگارنگ (Circenita callipyga) درفیلتراسیون جلبک (Isochrysis aff galbana) در دما و شوری های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

صدف ونوس رنگارنگ (Circenita callipyga) متعلق به خانواده Veneridae یکی ازگونه های بومی خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد. این تحقیق از بهمن ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان بندرلنگه انجام شد. میزان فیلتراسیون جلبک  Isochrysis aff galbana) )توسط این صدف در 6 تیمار دمایی شامل 15، 20، 24، 28، 32 و 36 درجه سانتیگراد و 6 تیمار شوری شامل 20، 25، 30، 35، 40 و 45 قسمت در هزار (ppt) در نظر گرفته شد. هر تیمار شامل 10 عدد از صدف ونوس رنگارنگ با طول پشتی- شکمی (DVM) 2±24 میلی متر در آکواریوم 15 لیتری بود. صدف ونوس رنگارنگ 24 ساعت قبل از شروع آزمایش غذادهی نشده و همچنین یک اکواریم نیز بعنوان شاهد (بدون صدف) جهت بررسی رشد یا مرگ احتمالی جلبک  I. galbana) ( در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از فیلتراسیون  این جلبک در 6 تیمار دمایی و 6 تیمار شوری توسط صدف ونوس رنگارنگ نشان داد که بیشترین میزان فیلتراسیون در تیمار دمایی 28 درجه سانتیگراد با 300141 ± 3588695 میکرولیتر/ساعت/صدف و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار دمایی 20 درجه سانتیگراد با 300141 ± 1451848 میکرولیتر /ساعت/ صدف می‌باشد. میزان فیلتراسیون در تیمار دمایی 28 با 32 درجه سانتیگراد و تیمار دمایی 20 با 15 درجه سانتیگراد اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05). در تیمار شوری 20 و 25 صدف‌ها عمل فیلتراسیون انجام نداده و میزان آن صفر بدست آمد. بیشترین میزان فیلتراسیون در شوری 40 قسمت در هزار بوده که معادل 997049±2374067 میکرولیتر/ساعت/صدف می‌باشد. میزان فیلتراسیون در شوری ‌های 35 و 40  ppt معنی دار نبوده است اما با تیمارهای شوری 30 و 45 ppt معنی دار  بود (P<0.05). نتایج کلی نشان داد که بهینه دما جهت انجام فعالیت‌های بیولوژیک در صدف ونوس رنگارنگ در درجه حرارت‌های 32-28 سانتیگراد و شوری 40 ppt  می‌باشد.                

کلیدواژه‌ها