تعیین هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) درآب های خلیج فارس، منطقه جزیره تنب تا هنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) یکی ازگونه های مهم تجاری ماهیان در آب های خلیج فارس می باشد. نمونه    برداری از صید شناور های ترالر از مهر1384 تا مرداد 1385 انجام گردید. هماوری تعداد 24 قطعه ماهی بالغ در دامنه طولی بین 3/18 تا 3/27 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفتند. حداکثر میزان هماوری مطلق برای این ماهی 44388 عدد تخمک مربوط به ماهی با طول چنگالی 5/22 سانتی متر و حداقل هماوری مطلق آن 3419 عدد تخمک  مربوط به  طول چنگالی 3/18 سانتی متر بود.  میانگین هم آوری مطلق ماهی گوازیم دم رشته ای، 9822 ± 14982 و میانگین هم‌آوری نسبی آن 57 ± 100 عدد تخمک بدست آمد. رابطه طول چنگالی با میزان هماوری مطلق برای این ماهی بصورت 63579-x3767= هماوری مطلق (766/0=r2 ، 24=n) محاسبه گردید.  

کلیدواژه‌ها