بررسی باکتریولوژیک فلور طبیعی پوست و آبشش در ماهی شورت Sillago sihama و ارتباط آن با آلودگی سواحل بندرعباس (شمال خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده

مطالعه باکتریایی پوست و آبشش ماهی شورت از زمستان 1391 تا پاییز 1392 به منظور بررسی ارتباط بین آلودگی آ بهای
سواحل بندر عباس صورت گرفت. برای این منظور تخمینی فصلی بصورت کمی و کیفی از فلور موجود باکتریایی در آب، پوست
و آبشش ماهیان شورت صید شده از ایستگاه های مختلف انجام شد و در حد امکان تاحد جنس مورد شناسایی قرار گرفت.
نمون ههای ماهی و آب از 3 ایستگاه جمع آوری شد. میانگین تعداد کل باکتری های قابل مشاهده در آب دامنه ای از ±2/9×103
1/2 تا 2/3±3/1 ×104 )واحد تشکیل دهنده کلونی( ) cfu/ml ( ،در پوست ±2/9×105 4/3 تا cfu/cm2 4/1±3/9×106 و در
تارهای آبششی ±2/8×107 1/2 تا cfu/g 2/3±3/1×107 را برخوردار بود.روی هم رفته، 6 جنس باکتریایی از پوست و آبشش ماهی
شورت شناسایی گردید که بیشترین تعداد احتمالی از اشرشیا کلی )کلیفرم ها( و استافیلوکوک کواگولاز مثبت و همچنین کلبزیلا با
حضور بیش از 20 % در تمامی گروه ها حکایت داشته است. روش مورد استفاده برای تعیین کلیفرم ها، اشرشیا کلی و استافیلوکوک
کواگولاز مثبت بر بیشترین تعداد احتمالی ) MPN ( استوار بود. نتایج نشان داد،که آب نمونه برداری شده نیز، مشابهت زیادی از نظر
ترکیبات باکتریایی پوست و آبشش را در این نوع ماهی داشت. این مسئله می تواند این نکته را بازگو کند که فلور باکتریایی این ماهی،
چه بسا شرایط باکتریایی آب پیرامون خود را منعکس نماید و بنابراین یک شاخص بالقوه ای از آلودگی را مطرح نماید. همچنین
بیشترین تعداد فلور باکتریایی پوست و آبشش درفصل تابستان و کمترین تعداد در زمستان بود.

کلیدواژه‌ها