اثر سطوح مختلف چربی و پروتئین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیبات تقریبی لاشه بچه ماهیان نورس سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد بندر انزلی

چکیده

اثر مقادیر مختلف پروتئین ( 35 ، 40 ، 45 و 50 درصد ) و روغن ماهیِ افزوده شده به جیره  (1، 3، 5 و 7 درصد ) بر عملکرد رشد و
ترکیبات بدن بچه ماهیان نورس سفید با میانگین وزن اولیه 02 / 0 ± 2/ 0 گرم توسط 16 نوع جیره به مدت 8 هفته مورد ارزیابی قرار
گرفت. نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تأثیر معنی داری در پارامترهای رشد نداشته است ) 05 / pپروتئین به تنهایی بر درصد افزایش وزن بدن ) RGR (، ضریب چاقی ) CF ( و ضریب رشد ویژه ) SGR ( تأثیر معنی داری داشته است
و پروتئین 40 درصد منجر به بهبود رشد گردیده است. میانگین تأثیر چربی 7 درصد روغن ماهیِ افزوده شده به جیره ) 17 درصد چربی
جیره( بیشترین تأثیر را در مقایسه با سایر تیمارها داشته و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد. نتایج مربوط به آنالیز ترکیبات
بدن نیز نشان داد پروتئین جیره تفاوت معنی داری در بین تیمارها ایجاد نکرد ) 05 / pمعنی دار داشته و با افزایش چربی جیره مقدار چربی بدن نیز افزایش یافته است ) 05 / p>0 (. به طور کل می توان اظهار داشت که میزان
40 درصد پروتئین و 3 درصد روغنِ ماهی افزوده شده به جیره ) 14 درصد چربی( بیشترین و بهترین شرایط رشد را در بچه ماهیان
نورس سفید قبل از رهاسازی ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها