بررسی صید شگ ماهی( Alosa sp )در خلیج گرگان ومقایسه روند 12 ساله صید آن در استان گلستان ( 1390 - 1379 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


به منظور بررسی روند تغییرات صید خانواده شگ ماهی ). Alosa sp ( در خلیج گرگان، نمونه برداری از این ماهی از اول شهریور
79 بمدت یک سال توسط دام های تحقیقاتی مستقر در خلیج گر گان انجام گردید. میزان کل صید در واحد تلاش ) یک رشته دام
روز( 2/ 1 کیلوگرم و صید گونه شگ ماهی). 5/6 )Alosa sp درصد ازکل میران صیدرا شامل گردید. بیشترین میزان صید در واحد
تلاش )یک رشته دام روز ( برای شگ ماهی 07 / 0 کیلو گرم و میانگین سنی شگ ماهی ). 3+ )Alosa sp بود. دامنه سنی شگ ماهی
صیدشده از 2 تا 9 سال و بیشترین فراوانی در گروه سنی 3 سال با 56 درصدبود که از نظر میانگین وزنی 6/ 4 ± 103 گرم و میانگین
طولی 3/ 3± 1/ 22 سانتی متربودند. حداکثر فراوانی طولی شگ ماهی در کلاسه طولی ) 22 – 21 ( سانت یمتری بود که فراوانی آن حدود
62 درصد از صید شگ ماهی را شامل گردید. دامنه تغییرات وزنی شگ ماهی صید شده در خلیج گرگان بین 200 1 - 100 گرم و
بیشترین فراوانی وزنی دردامنه ) 200 – 100 ( گرم قرار داشته که نزد کی به 90 درصد از فراوانی وزنی را شامل گردیده بود. بیشترین
میزان صید در ماه های اردیبهشت و خرداد بوده که 95 درصد از صید را شامل گردید. بیشترین صید در 12 سال صید در استان گلستان
در سال 1388 به میزان 5% کل صید ماهیان استخوانی ) 50432 کیلوگرم( و کمترین میزان صید مربوط به سال 1390 به میزان 3%
کل صید استخوانی) 13889 کیلوگرم( محاسبه گردید. میزان صید شگ ماهی برای خلیج گرگان 9314 کیلوگرم برآورد گردیدکه
%5/6 کل صید ماهیان استخوانی بود.

کلیدواژه‌ها