بررسی و تعیین میزان غلظت فلزات سنگین(سرب، مس، نیکل و کادمیوم)در بافت ماهی هوور(Thunnus tonggol) صید شده در آ بهای ساحلی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آلودگی محیط زیست دریایی به واسطه اثرات سمی فلزات سنگین می تواند سبب بروز مشکلاتی گردد. از طرفی امکان بزرگنمایی
زیستی و راهیابی این فلزات از طریق زنجیره غذایی، سلامت آبزیان و انسان را تهدید می نماید. در این تحقیق غلظت چهار فلز سرب،
مس، نیکل و کادمیوم موجود در بافت عضله ماهی هوور صید شده در سواحل جزیره قشم اندازه گیری شد. نمونه ها بر اساس روش
هضم استاندارد آماده سازی شدند و اندازه گیری میزان تجمع فلزات سنگین با کمک دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. نتایج
حاصل نشان داد بیشترین مقدار فلزات سنگین مربوط به عنصر مس با غلظت 05 / 3 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک و کمترین
مقدار مربوط به عنصر نیکل با میانگین غلظت 45 / 0 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک م یباشد. میانگین انحراف معیار غلظت سرب،
نیکل، کادمیوم و مس و به ترتیب 31 / 0± 01 / 1، 34 / 0± 15 / 1، 29 / 0± 63 / 0 و 08 / 1± 16 / 2 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک می باشد.
علیرغم اینکه غلظت برخی از فلزات سنگین اندازه گیری شده در مقایسه با استانداردهای بهداشتی کمتر است، در عین حال آلودگی
روز افزون خلیج فارس می تواند تهدیدی برای آبزیان محسوب شود.

کلیدواژه‌ها