اثرات پرورش دو بار در سال بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی( Litopenaeus vanname) در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پرورش 2 بار در سال میگوی سفید غربی، با 2 تیمار و 2 تکرار در هر تیمار در استخرهای خاکی هریک با مساحت 4/ 0 هکتار،
در مرحله اول با تراکم 20 پست لارو 18 با میانگین وزن 001 / 0 008 / 0گرم در هر متر مربع و در مرحله دوم با تراکم 20 میگوی
جوان با میانگین وزن 20 / 0± 96 / 1 گرم در استخرهای خاکی ایستگاه تحقیقاتی حله وابسته به پژوهشکده میگوی کشور انجام گرفت.
از یک استخر به مساحت 25 / 0 هکتار، جهت پرورش پست لاروهای 16 با تراکم 96 عدد در هر متر مربع، قبل از رهای سازی میگو
در استخرهای پرورش مرحله دوم، استفاده گردید. در هر استخر، دو دستگاه هواده چرخ پارویی نصب گردید. برداشت استخرهای
مرحله اول پس از 96 روز انجام شد. دومین مرحله پرورش و انتقال بچه میگوها در دومین هفته از شهریور ماه انجام و پس از 65
روز، صید میگوها صورت گرفت. در مرحله اول پرورش در مدت 96 روز میانگین وزن نهایی، طول نهایی، میانگین رشد در روز،
ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی و تولید نهایی میگو )به ازای 1 هکتار( به ترتیب 83 / 0± 51 / 14 گرم، 00 / 0± 08 / 12 سانتی متر،
0/151±0/161 گرم، 099 / 0± 03 / 1،60 / 9± 73 درصد و در مجموع در این مرحله، 97 / 179 ± 2132 کیلوگرم و در مرحله دوم پرورش
و در مدت 65 روز، شاخص های ذکر شده به ترتیب 43 / 0± 56 / 14 گرم، 02 / 0± 48 / 12 سانتی متر، 102 / 0± 224 / 0 گرم، 48 / 0± 1/ 1،
92±3/4 درصد و 78 ± 2675 کیلوگرم اندازه گیری شدند. در مجموع به دلیل ذخیره سازی میگوهای با وزن بالا، در مرحله دوم
پرورش، شاخ صهای رشد از وضعیت مطلو بتری نسبت به مرحله اول برخوردار م یباشند. در تعیین ضریب تعیین کنندگی )مربع
ضریب همبستگی r2 ( وزن و طول با افزایش روزهای پرورش در مراحل اول و دوم پرورش در تمام موارد اعداد بزرگتر از 97 / 0 بود.
لذا نقش افزایش تعداد روزهای پرورش بر وزن، بیش از 97 % بود. همچنین در تعیین ضریب همبستگی بین روزهای پرورش و میزان
وزن، مشخص گردید که همبستگی خیلی قوی بین آنها )حداقل 97 / 0 و حداکثر 99 / 0( وجود داشت.

کلیدواژه‌ها