رابطه بین طول و وزن و تعیین ضریب چاقی ) K( ماهی گیش پوزه دراز( Carangoides chrysophrys) در آ بهای استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ماهی گیش پوزه دراز با نام علمی) Carangoides chrysophorys ( از گون ههای مهم و تجاری خلیج فارس محسوب
م یشود. رابطه طول و وزن ماهی گیش پوزه دراز در آب های استان هرمزگان از اسفند ماه 1392 تا اسفند ماه 1393 با نمونه برداری
ماهانه 40 - 30 عدد ماهی بررسی شد. تعداد 376 عدد ماهی از این گونه بیومتری شدند. میانگین طول کل و وزن کل به ترتیب 07 / 10
± 43/99 سانتیمتر و 07 / 714 ± 15 / 1087 گرم بود. حداقل و حداکثر طول ماهی درطی ما ههای مختلف بین 5/ 25 تا 80 سانتیمتر
اندازه گیری شد. حداقل و حداکثر وزن ماهی در طی ما ههای مختلف بین 198 تا 4350 گرم اندازه گیری شد. آنالیزهای طول و وزن
نشان داد که همبستگی بالایی بین طول و وزن در این گونه وجود دارد. رابطه طول- وزن برای این گونه در جنس نر، جنس ماده و
تر یکب دو جنس به ترتیب 9116 / W=0/0181 L 2/8707 ،W=0/0156 L 2 و 9011 / W=0/0162 L 2 بدست آمد. بررسی فراوانی طولی
نشان داد بیشترین فراوانی طولی ماهی گیش پوزه دراز در کلاس طولی 47 تا 51 سانتیمتر م یباشد. آزمون T-test نشان داد که عدد
b بدست آمده به عدد 3 نزدیک است و این گونه از رشد ایزومتریک برخوردار می باشد. میزان شاخص وضعیت برای ماهی گیش
پوزه دراز در آب های خلیج فارس در استان هرمزگان 12 / 1 محاسبه شد. براساس این محاسبه، میزان شاخص وضعیت از ماه
فروردین تا خرداد روند افزایشی داشته و سپس تا مهرماه کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها