تعیین ارزش اقتصادی صیادی محلی و ارزش حفاظتی دلفین ها در جزیره هنگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جزیره هنگام از جمله جزایر ارزشمند خلیج فارس محسوب م یگردد که دارای ارزش ها و کارکردهای زیست محیطی مختلفی
می باشد که در این مطالعه به دو ارزش و کارکرد مهم این جزیره پرداخته شده است. ارزش اول محاسبه ارزش حفاظتی دلفی نهای
این جزیره بوده و کارکرد دوم ارزش صیادی محلی در جزیره می باشد. جهت تع یین ارزش حفاظتی دلفی نهای جزیره هنگام از روش
ارزش گذاری مشروط استفاده گردید و مطالعات مورد نظر بر روی جوامع بومی و غیر بومی منطقه با استفاده از تکمیل پرسشنامه
انتخاب دوگانه دوبعدی ) DDC ( صورت گرفت. در مرحله اول نمونه گیری از منطقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت
و سپس با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماری برآورد گردید. برای اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد از مدل الگوی
لوجیت استفاده شد و براساس روش درست نمائی مشخص ههای میزان درآمد خانوار، تعداد دفعات بازدید، میزان تحصیلات، سن
و جنسیت، بررسی گردید. نتایج نشان دادکه 67 درصد از افراد مورد مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از دلفی نهای
جزیره هنگام می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد برای حفاظت دلفین های جزیره هنگام 78 / 99310 ریال در ماه به دست آمده
است. همچنین جهت تع یین ارزش صیادی محلی در جزیره با بررسی های میدانی و مصاحبه حضوری از صیادان محلی جزیره و پس از
انجام تحلیل آماری بر روی پارامترهای مؤثر از قبیل هزین ههای سوخت، هزینه نیروی انسانی، ادوات صیادی و سایر هزینه های جانبی،
سود حاصل از صیادی محلی آبزیان جزیره هنگام ماهانه معادل 28673611 ریال برآورد گردید.