ارزیابی بار میکروبی و مجموع بازهای ازته فرار ماهیان منجمد در شناورهای صیادی بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مطالعه توصیفی مقطعی که از مهر 1393 تا خرداد 1394 صورت گرفت، به بررسی کیفیت میکروبی نمون ههای ماهیان
منجمد شده در شناورهای صیادی بندرعباس پرداخته شد. در این تحقیق تعداد 80 نمونه ماهی ) 30 نمونه ماهی سلطان ابراهیم، 30
نمونه ماهی شبه شوریده، 10 نمونه ماهی صافی و 10 نمونه ماهی حسون( جمع آوری شده در شرایط انجماد ) -18 °C ( در داخل
cold box و در مدت زمان 12 ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید و از نظر شمارش کلی باکتری ها، شمارش کلی فرم ها، حضور
Escherichia coli، Salmonella و Staphylococcus aureus مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین میزان ازت تام فرار
نیز اندازه گیری شد. میزان شمارش کلی باکتری ها بین 45 / 2 تا 98 / Log cfu/g 4 ، تعداد کلی فرم ها بر اساس روش بیشترین
تعداد احتمالی باکتری ) MPN ( بین 0 تا MPN/g 23 بود. همچنین هیچ کدام از نمونه ها آلودگی به ، Escherichia coli
Salmonella و Staphylococcus aureus نداشتند. میزان ازت تام فرار نیز بین 8/ 9 تا mg /100 g 22 بود. بنابراین بر پایه
نتایج به دست آمده میزان آلودگی باکتریایی نمونه ها پایین بود و همه نمونه ها طبق استاندارد ملی ایران قابل مصرف بودنددر این مطالعه توصیفی مقطعی که از مهر 1393 تا خرداد 1394 صورت گرفت، به بررسی کیفیت میکروبی نمون ههای ماهیان
منجمد شده در شناورهای صیادی بندرعباس پرداخته شد. در این تحقیق تعداد 80 نمونه ماهی ) 30 نمونه ماهی سلطان ابراهیم، 30
نمونه ماهی شبه شوریده، 10 نمونه ماهی صافی و 10 نمونه ماهی حسون( جمع آوری شده در شرایط انجماد ) -18 °C ( در داخل
cold box و در مدت زمان 12 ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید و از نظر شمارش کلی باکتری ها، شمارش کلی فرم ها، حضور
Escherichia coli، Salmonella و Staphylococcus aureus مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین میزان ازت تام فرار
نیز اندازه گیری شد. میزان شمارش کلی باکتری ها بین 45 / 2 تا 98 / Log cfu/g 4 ، تعداد کلی فرم ها بر اساس روش بیشترین
تعداد احتمالی باکتری ) MPN ( بین 0 تا MPN/g 23 بود. همچنین هیچ کدام از نمونه ها آلودگی به ، Escherichia coli
Salmonella و Staphylococcus aureus نداشتند. میزان ازت تام فرار نیز بین 8/ 9 تا mg /100 g 22 بود. بنابراین بر پایه
نتایج به دست آمده میزان آلودگی باکتریایی نمونه ها پایین بود و همه نمونه ها طبق استاندارد ملی ایران قابل مصرف بودند

کلیدواژه‌ها