بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعه صورت گرفته در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه بوشهر وابسته به پژوهشکده میگوی کشور از سه تیمار شدت نوری 1000 ،
2000 و 5000 لوکس هر کدام با سه تکرار به منظور بررسی اثرات شدت های مختلف نوری بر مقادیر کربوهیدرات، کاروتنوئید،
کلروفیل a,b و کلروفیل کل ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی ) Tetraselmis chuii ( استفاده شد. مدت زمان مطالعه
در تیمارهای مختلف 11 روز بود. پرورش ریزجلبک های تیمارهای مختلف در محیط کشت کانوی تحت شرایط در شرایط کنترل
شده آزمایشگاهی شامل شوری، اکسیژن محلول در آب و pH به ترتیب 27 قسمت در هزار، 45 / 5 میلی گرم در لیتر و 8/ 7 صورت
گرفت. به منظور اندازه گیری کربوهیدرات و رنگدان ههای کاروتنوئید، کلروفیل a و b با نمونه گیری از ریزجلب ک کشت شده در
تیمارهای مختلف در مرحله رشد ثابت منحنی رشد )روز هشتم مطالعه( به ترتیب از روش فنل سولفوریک و آرنون بهره گرفته شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان کربوهیدرات و کلروفیل کل اندازه گیری شده به ترتیب به میزان 09 / 0± 75 / 0 و
4924/47±0/821 میلی گرم بر گرم وزن ماده خشک نمونه مربوط به تیمار 5000 لوکس بود ) P> 0.05 (. این در حالی بود که با
وجود بیشتر بودن مقادیر رنگدان ههای کلروفیل b و کاروتنوئید در شدت نوری 2000 لوکس در مقایسه با شدت نوری 5000 لوکس
هیچگونه اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد ) P< 0.05 (. از این رو براساس نتایج به دست آمده می توان عنوان نمود که با افزایش
شدت تابش نور تولیدات درون سلولی در ریزجلبک ها افزایش می یابد به گونه ای که در این مطالعه بیشترین میزان تولید ترکیبات
بیوشیمیایی در شدت نوری 5000 لوکس حاصل شد.

کلیدواژه‌ها