پراکنش و مطالعه برخی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی گل چراغ ( Garra persica ) در آ بهای داخلی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی گونه ماهی گل چراغ با نام علمی Garra persica از خانواده کپور ماهیان ) )Cyprinidae
در آ بهای داخلی شهرستان های ایرانشهر، سراوان، نیکشهر و سرباز در استان سیستان و بلوچستان همراه با کار گسترده صحرایی،
صید و با نمونه برداری از منابع آبی موجود در سال 1381 ، انجام پذیرفت. در این تحقیق از 14 ایستگاه با استفاده ازتور پره ریز چشمه
) 04-1 / سانتیمتر( تعداد 227 نمونه برداشت گردید. طبق نتایج این تحقیق حداکثر طول استاندارد این گونه 92 میلیمتر و میانگین
شاخص هایی نظیر نسبت طول کل به طول سر T.L/H.L ، نسبت طول کل به طول پیش پشتی T.L/Pre.D ، نسبت طول کل به طول
ساقه دمی T.L/C.P.L ، نسبت طول کل به حداقل ارتفاع بدن T.L/P.C.H ، نسبت طول کل به طول پیش مخرجی TL/Pre.A و
نسبت طول سر به طول پیش چشمی HL/Pre.O به ترتیب برابر با 6/ 0± 34 / 5، 05 / 0± 68 / 3، 17 / 0± 95 / 5، 3/ 0± 11 / 6، 02 / 0± 55 / 1
و 01 / 0± 13 / 2 اندازه گیری شدند. همچنین تعداد شعا عهای سخت و نرم باله پشتی در این گونه DIV 7 ، تعداد شعا عهای سخت و نرم
باله مخرجی AIII 4 و تعداد شعا عهای سخت و نرم باله شکمی 7- V.1.6 و تعداد شعاع های نرم و سخت باله سینه ای 12 - P.I 14
شمارش شد. تعداد دندان های حلقی این گونه 5.4.2 - 2.4.5 شمارش شد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان
اینگونه بیان نمود که خانواده کپور ماهیان و گونه گل چراغ در حوضه آبی مورد بررسی در تحقیق حاضر، تقریبا در تمامی ایستگا هها
صید گردیده و تراکم این گونه قابل توجه بود.

کلیدواژه‌ها