نویسنده = رضا خانی، شقایق
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر(Salmo trutta caspius)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 454-56

شقایق رضا خانی؛ علی صادق پور؛ حسین خارا؛ رضا لرستانی