دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-67